מחול ישראלי גדי ביטון
 

יהביט

מצורפים פרטים לקראת הצילומים ביום שישי.
תודה רבה

שעת הגעה 9:30
תחילת צילומים 10:15
סיום משוער 14:30

יש להגיע בבגדי ספורט צמודים ונעלי ספורט נוחות. הצבע לא חשוב, חשוב שתבחרו את הבגד שלתחושתחם אתם נראים בו הכי טוב, עדיף חולצות ללא כיתוב.

מומלץ להביא:
✔בגדים להחלפה
✔מגבת אישית להתרעננות
✔דיאורדורנט / בושם
✔איפור להתרעננות ותיקונים

 

 

תוכן הטופס לחתימה על איסור שימוש בחומרים המצולמים:

 

כתב הסכמה וויתור זכויות לשימוש בתכנים מצולמים

(אשר נחתם ב__________ ביום ___ לפברואר 2018)


 

אני הח"מ  _______________, ת.ז. _______________, מ________________________

____________________ מצהיר/ה, מאשר/ת כמפורט להלן:


 

  1. ידוע לי כי מיזם יא-ביט (להלן "המיזם") פיתח שיטה בין לאומית בתחום הכושר הגופני, המבוסס על תרגול קבוצתי של צעדי מחול מקוריים, והמבוססים על מוסיקה וצעדי ריקוד מקוריים (להלן "השיטה").  


 

  1. עוד ידוע לי כי לצורך הפעלת המיזם, המיזם עורך סדרת צילומי וידאו וסטילס, של צעדי מחול המתורגלים בשיטה ושל המתרגלים אותם (להלן "התכנים"), ואשר ישמשו את המיזם לצורכי הדרכה ו/או פרסום ו/או שיווק ו/או תדמית ו/או יחסי ציבור ו/או כל צורך אחר מכל מין וסוג ושיעלה על ידי המיזם (להלן "השימוש").  


 

  1. אני מאשר/ת ונותנ/ת את הסכמתי בזאת:


 

  1. כי המיזם יעשה שימוש בתכנים באמצאים השונים לרבות (אך לא רק) באמצעות וידאו ו/או DVD ו/או פרסום בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת או בכל מדיית שידור אחרת לרבות רשת האינטרנט ובסלולר.


 

  1. כי כל הזכויות בתכנים יהיו למיזם ולו בלבד, וכי אני מוותר/ת על כל טענה ו/או דרישה לזכות כלשהי בתכנים לרבות וזכות יוצרים, זכות מוסרית ותמלוגים, ומצהיר/ה כי הבעלות המלאה בתכנים יהיו למיזם, וכי המיזם יהיה רשאי לעשות בתכנים מנהג בעלים לכל דבר ועניין, לרבות רישום הזכויות ו/או העברתם ו/או מסחורם.


 

  1. ידוע לי כי כל תמורה שניתנה לי, וככל שניתנה תמורה להשתתפותי בצילומי התכנים (להלן "התמורה"), מהווה התמורה תמורה מלאה ו/או תמורה סופית, בגין השתתפותי בתכנים, ולרבות החזרי הוצאות ו/או תשלומי תמלוגים ו/או כל תמורה ו/או טובות הנאה אחרת בקשר עם התכנים ו/או השימוש בהם, וכי אין לי, ולא תהיינה לי כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כספית ו/או אחרת בגין השימוש בתכנים.


 

  1. בחתימתי על מסמך זה, הנני נותנ/ת למייזם ומי מטעמו, את הבעלות, ואת כל ההסכמות הדרושות בדין, לרבות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, וחוק זכויות מבצעים ומשדרים, תשמ"ד-1984, וחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, ובאופן בלתי חוזר, את כל הזכויות הנתונות לי בכל הקשור לתכנים ו/או למייזם, הבעלות ו/או השימוש בהם.
 

שם החותם


ת.ז.


חתימה 

הדפסשלח לחבר